תנאי שימוש UCompare

 

השימוש באתר זה (להלן- "האתר") לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות האתר (להלן- " השימוש באתר") כפופים לתנאי תקנון זה וחברת איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ (להלן – " ביטוח ישיר") מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן.

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה ("להלן - תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. ביטוח ישיר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש המחייבים יהיו תנאי התקנון המפורטים באתר במועד כניסתך לאתר.

האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבע במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר או שניתן להשיגו באמצעות האתר.
גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש להשוואת מחירים וקישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים. ביטוח ישיר, אינה מתחייבת להציג ו/או לשלב את כל הנתונים של כל הצדדים השלישיים כאמור.

קנין רוחני
כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני בקשר לאתר וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים באתר שייכים לביטוח ישיר והינם רכושה הבלעדי של ביטוח ישיר וחלה עליהם הגנה מכח הדין. נאסר עליך לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. נאסר עליך להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק, למכור, את המידע התכנים והשירותים באתר כולם או חלקם.

אבטחה
ביטוח ישיר משתמשת באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין המחשב בו הינך עושה שימוש לבין ביטוח ישיר ולהיפך. אשר על כן, מוסכם עליך כי ביטוח ישיר לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שביטוח ישיר נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

מסירת מידע
הנך מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי. בנוסף, הנך מסכים לכך שביטוח ישיר תעשה שימוש במידע אודותיך, ותציע לך ולבני משפחתך מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או למוצרי ביטוח שונים ו/או לשירותים פיננסיים ו/או למוצרים אחרים לרבות השקעות אשר לדעת ביטוח ישיר עשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך , בין אם מביטוח ישיר בין אם מחברת האם, חברות הבת וחברות אחיות קיימות ועתידיות (להלן – " קבוצת ביטוח ישיר") ובין אם מצד ג' כלשהו עימו תבחרנה חברות קבוצת ביטוח ישיר לשתף פעולה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הנך מסכים כי המידע שיימסר על ידך באתר יוכל לשמש את קבוצת ביטוח ישיר למטרות עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע ולצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים לכך שקבוצת ביטוח ישיר תהא רשאית לשמור את המידע שימסר על ידך במאגרי המידע שלה. אם אינך מעונין לקבל מידע על פוליסות ביטוח ו/או מוצרי ביטוח שונים ו/או על שירותים ו/או מוצרים אחרים אשר לדעת קבוצת ביטוח ישיר עשויים לעניין אותך, נא הודע לביטוח ישיר על כך וביטוח ישיר תדאג לא לשלוח לך מידע כאמור.

הגבלת אחריות
התכנים המוצגים באתר שהינם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים שעלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלות ביטוח ישיר, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטוח ישיר לא תהא אחראית לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או להתקשרות בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות האתר שמופעל על ידי הצד השלישי, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות המופעל על ידו באמצעות קישור מהאתר.

הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או המקושרים על ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים שאין לביטוח ישיר כל שליטה עליהם. תוצאות החיפוש באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על נתונים הנאספים מצדדים שלישיים. מידע ונתונים אלה הינם באחריותם של הצדדים השלישיים וביטוח ישיר אינה אחראית לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם.

ידוע לך כי תיתכן אפשרות שבאתר ובמידע, בתכנים ובשירותים המפורטים בו נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. ביטוח ישיר לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות /או אי דיוקים כאמור. בנוסף, ביטוח ישיר לא תהיה אחראית למידע המקושר לאתר באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על מידע ו/או שירות המצוי באתר או באתרים אלה.

תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו על ידי צדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של ביטוח ישיר ו/או מי מטעמה. ביטוח ישיר אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

ביטוח ישיר אינה אחראית לאבטחה, לאמינות, לדייקנות ולביצוע של שירותי החיפוש באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם יופיעו תכני האתר ויישומיו. ביטוח ישיר אינה אחראית על שום מידע או ייעוץ אשר נתקבלו דרך שירותי החיפוש באתר ואינה אחראית לשירותים המוצגים באתר או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר ו/או שירותי החיפוש באתר.

ביטוח ישיר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. ביטוח ישיר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר אינו מייצר מידע אלא משמש כמנוע חיפוש המשווה מידע שיתקבל על ידי צדדים שלישיים, לפיכך, אין לראות בביטוח ישיר כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

ביטוח ישיר אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה או באמצעותה מוצגים התכנים באתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר או באתרים המקושרים אליו.

בהצגת הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דיעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא, בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. ביטוח ישיר לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי ביטוח ישיר, יהיה המידע המצוי במשרדי ביטוח ישיר המידע המחייב.

העלאת מידע לאתר
הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:
1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר;
3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;
4. העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של ביטוח ישיר;
ביטוח ישיר אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטוח ישיר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ביטוח ישיר מפר את תנאי השימוש.

הגבלת גישה
ביטוח ישיר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. ביטוח ישיר רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ביטוח ישיר, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה.
2. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.
3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בביטוח ישיר או בפעילות התקינה של האתר.

איסוף המידע והשימוש בו
ביטוח ישיר אוספת מידע לגבי המשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שביטוח ישיר מעניקה באמצעות האתר. באתר קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י ביטוח ישיר. מידע כללי על המשתמשים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באופן רצוני על ידי המשתמשים באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר
ביטוח ישיר אוספת מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע ולהיפך. ביטוח ישיר אוספת מידע כללי באופן רציף על המשתמשים באתר כגון – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. המידע הכללי נאסף על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר.

מידע אישי
ביטוח ישיר אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. המידע הנאסף על ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו' נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי או כאשר ביטוח ישיר עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני.
ביטוח ישיר נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים ולמתן השירותים עבור המשתמשים באתר ובני משפחותיהם. המידע הנ"ל נאסף על מנת שתקבל מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או למוצרי ביטוח שונים ו/או לשירותים פיננסיים ו/או שירותי השקעות ו/או למוצרים אחרים אשר לדעת קבוצת ביטוח ישיר עשויים לעניין אותך ובין אם מצד ג' כלשהו אחר עימו תבחרנה חברות קבוצת ביטוח ישיר לשתף פעולה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לביטוח ישיר מרגע המסירה וביטוח ישיר תהא רשאית לבצע בו בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. ביטוח ישיר תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
ביטוח ישיר עשויה להשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר כדי ליידע אותך הן על ידה והן באמצעות מי מחברות קבוצת ביטוח ישיר בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך הכל בכפוף להוראות הדין השונות. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע רישום לאתר על ידי הקלדת פרטי המשתמש באתר, או הגשת בקשה לקבלת הצעות, מהווה הסכמה ברורה לכך שהינך מתיר לביטוח ישיר להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לביטוח ישיר כי אינך מעוניין בשירות זה.

כללי
תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל.