ביטוח רכב
null

פוליסת ביטוח – למה חשוב לשים לב?

 פוליסת ביטוח הינה מסמך חתום על ידי חברת הביטוח, מסמך המפרט את זכויותיו של כל אחד מהצדדים, קרי, המבוטח וכן חברת הביטוח. על פי חוק חוזה הביטוח, מחויבת חברת הביטוח במסירתה של פוליסת ביטוח לאחר שנכרת חוזה הביטוח. אולם, יש לזכור, כי גם אם עדיין לא נשלחה פוליסת ביטוח, הביטוח עצמו תקף כפי שנקבע. כיצד בנויה פוליסת ביטוח ולמה חשוב לשים לב בעת קבלתה? על כך, במאמר הבא.

 

כיצד בנויה פוליסת ביטוח?

 פוליסת הביטוח מורכבת מכמה חלקים. החלק הראשון, הינו הכותרת, שם מפורטים פרטיו של המבוטח, לרבות כתובתו. החלק השני הינו המבוא. בחלק זה של פוליסת ביטוח, מתוארת ההתקשרות בין שני הצדדים, בין המבוטח לבין חברת הביטוח, בתמורה להסכמתו של המבוטח בתשלום דמי הביטוח. החלק השלישי הינו סעיף הפעולה, המתאר את מקרה הביטוח, ואילו החלק הרביעי, החשוב ביותר, מתאר את תנאי פוליסת ביטוח זו. בחלק זה מצוינים כל חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים, כולל סייגים לחבות המבטח, כמו פירוט האירועים השונים, הנסיבות וכדומה, בהם הפוליסה איננה מכסה. החלק החמישי של פוליסת ביטוח הינו כמעין רשימה מודפסת, המפרטת כמה פרטים שונים, כמו מספר הפוליסה, פרטי המבוטח, סכום הביטוח, סכום ההשתתפות העצמית, חישוב הפרמיה, שמות המוטבים וכדומה. בסופו של חלק מופיע סעיף החתימה, בו מעצם חתימתו, מאשר המבוטח את תנאיה של הפוליסה. החלק האחרון של פוליסת הביטוח הינו הנספחים, שלעיתים מצורפים לפוליסת הביטוח, וכוללים הרחבות לכיסוי הבסיסי, במידה ויש וכדומה

 

הסייגים המופיעים במסגרתה של פוליסת הביטוח

סייגי הפוליסה נחלקים אף הם לכמה סוגים. הסוג הראשון הינם סייגים אשר אינם ניתנים לביטול, הסוג השני מתייחס לסייגים הניתנים לביטול ללא קושי, הסוג השלישי הינם סייגים המתייחסים לסיכונים שונים, שאינם, בדרך כלל, מבוטחים במסגרתה של פוליסת ביטוח באותו הענף ואילו הסוג הרביעי הינם סייגים המתארים מקרים בהם ניתן לבטח בפוליסה אחרת בענף אחר.

 

כיצד מתפרשת פוליסת ביטוח

פוליסת ביטוח מתפרשת כמו כל חוזה אחר, בהתאם לכמה כללים מרכזיים. ראשית, פירושה צריך להיות ברור ומובן (למעט מונחים מיוחדים, המקבלים משמעות שונה). בנוסף, במסגרת כל פרשנות לפוליסה, תהיה עדיפות לפרשנות הבאה לקיים את הפוליסה, לעומת זו הבאה לגרוע מתוקפה. כשמדובר בנוסח שאיננו ברור, נוסח דו משמעי, פירושה של פוליסת ביטוח זו יהיה לרעתו של הצד שניסח אותה ולטובתו של המבוטח. כמו כן, במידה ויש הבדלים בין נוסח המילים המודפסות בפוליסה, כפי שהופיעו בבית הדפוס, לבין הנוסח כפי שהודפס על ידי המחשב, תינתן העדיפות לנוסח שהודפס על ידי המחשב. כשיש הבדל בין נוסח שהודפס לבין נוסח שנכתב בכתב יד, תינתן עדיפות לזה שנכתב בכתב יד. ובנוסף, במידה וקיימות סתירות כלשהן בין המסמכים השונים, המצורפים לפוליסה, כמו הנספחים למיניהם, למשל, יינתן משקל למסמך האחרון, המתייחס לרצון הצדדים.

 

לסיכום

פוליסת ביטוח כוללת במסגרתה את כל תנאיו החשובים של חוזה הביטוח. חשוב לקרוא את תכנה היטב, את תנאיה השונים ולוודא כי אלו, כפי שסוכם מראש. כדאי לדעת, על פי חוק חוזה הביטוח, סייג או תנאי שלא הובלטו במסגרת פוליסת ביטוח זו, הבלטה מיוחדת וברורה, לא ניתן יהיה להסתמך עליהם.